Grote vernieuwingsoperatie verouderde flats Wheermolen-Oost


Twaalf galerij- en laagbouwflats met in totaal 872 woningen langs en bij de Ringvaart in de Purmerendse wijk Wheermolen-Oost zijn sterk verouderd. Woningcorporatie Intermaris wil de flats eigentijds, energiezuinig en betaalbaar maken. Per flat wordt bepaald welk scenario het beste is: renovatie, herontwikkelen of sloop en nieuwbouw.

Het wordt een grote vernieuwingsoperatie waarbij de gevolgen voor bewoners ingrijpend zijn. Hoe de vernieuwing er precies uit komt te zien, is nog niet in detail bekend. Daarvoor is nader onderzoek nodig en overleg met gemeente en bewoners. Volgens Intermaris moet Wheermolen-Oost weer “een aantrekkelijke wijk worden waar bewoners trots zijn op hun woning, kinderen fijn en veilig kunnen buitenspelen en buren prettig samen leven”.

Grondige aanpak 

Uit het technische onderzoek van de twaalf flats die zijn gebouwd tussen 1969 en 1971 jaar blijkt dat een grondige aanpak van het Ringvaartgebied in Wheermolen-Oost nodig is. Het gaat om vier galerijflats van elf verdiepingen hoog en acht lage galerijflats zonder lift met maximaal vier verdiepingen. Ook onderzoek naar de woonbeleving bevestigt dat er echt iets moet gebeuren. Veel gehoorde klachten van bewoners gaan over tocht, vocht en kou, vaak veroorzaakt door enkel glas en slechte kozijnen. Bovendien staat de leefbaarheid in en rondom de flats onder druk, met hangjongeren in de bergingen, entreehallen en garages. Dit leidt tot gevoelens van onveiligheid. Alles bij elkaar moet er veel gebeuren om weer fijn in de bijna 50 jaar oude flats te kunnen wonen, zoals maatregelen op het gebied van brandveiligheid, asbestsanering, duurzaamheid en leefbaarheid.

Aanpak stapsgewijs

Wat dit allemaal betekent voor de vernieuwing van de flats, moet de komende maanden duidelijk worden. Over de uitkomsten van het technisch onderzoek en mogelijke scenario’s gaat Intermaris met gemeente en bewoners in gesprek. Uiteindelijk bepaalt de corporatie per flat welk scenario het beste is: renovatie, herontwikkelen of sloop en nieuwbouw. Bij herontwikkeling wordt bijvoorbeeld gedacht aan het terugbouwen van kleinere appartementen binnen de bestaande schil. Welke aanpak dat is, kan voor elke flat anders zijn. Dit wordt in fases en per flat bepaald en is deze zomer bekend. De flats waar de nood het hoogst is qua technische staat en leefbaarheid, zijn het eerst aan de beurt.

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Voor bewoners brengen deze plannen kansen en ook onzekerheid met zich mee. Daarom zijn er in aanloop naar de definitieve plannen verschillende momenten waarop Intermaris met de bewoners in gesprek gaat. Deze week waren – na een lange periode van onzekerheid – de eerste gesprekken met een bewonersvertegenwoordiging per flat. Hierna zijn er in februari en maart inloopbijeenkomsten per flat. In maart en april volgen individuele gesprekken bij de bewoners thuis over hun ervaringen met de woning, flat en leefbaarheid in de buurt en straat. Voorop staat dat mensen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over wat er met hun woning en flat gebeurt. Een belangrijk aandachtspunt is het sociaal plan waarin de rechten staan beschreven van huurders die tijdelijk moeten verhuizen, over zaken als voorrang bij woningtoewijzing en terugkeergarantie.

In mei een besluit
In januari en februari van dit jaar worden de bewoners geïnformeerd over de resultaten uit technisch onderzoek en mogelijke scenario’s. Daarna zijn er in februari en maart inloopbijeenkomsten per flat gevolgd door individuele bewonersgesprekken in maart en april. Hierna krijgen de plannen per flat steeds meer vorm. Naar verwachting neemt Intermaris in mei een besluit over de aanpak van de wijk en de twaalf flats. Voor de zomer volgen dan weer inloopbijeenkomsten voor bewoners om toelichting te geven op het plan van aanpak voor de vernieuwing en wat dit voor bewoners concreet betekent. De voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de eerste flats starten in september 2017.