College Purmerend vraagt raad extra geld voor sportcomplex IJsendijkstraat


multifunctioneel sportcomplex ijsendijkstraat purmerendVoor de bouw en inrichting van het nieuwe sportcomplex in Purmerend is een extra krediet nodig van ruim € 1,3 miljoen. Dit betekent een verhoging van de jaarlijkse kapitaallasten met € 20.000,- (met een meerjarig afschrijvingstempo van 30 jaar). Deze verhoging van lasten is opgenomen in de aan de raad aangeboden begroting 2017-2020. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de raad gevraagd het benodigde krediet ter beschikking te stellen.

Met de bouw van het nieuwe sportcomplex aan de IJsendijkstraat in Purmerend is een totaalinvestering van € 16.190.612,- gemoeid. Destijds is besloten dat er geen indexering op dit bedrag zou worden berekend. Dat kwam vooral omdat dit in een periode van economische recessie niet gebruikelijk is. Met de huidige markt is zo’n indexering echter wel noodzakelijk. De meerkosten die hieruit voortkomen bedragen € 965.000,-. daarnaast wordt een extra post onvoorzien toegevoegd van ruim € 360.000,-.

Extra onvoorziene kosten
Buiten de realisatie van de sporthal is sprake van onvoorziene kosten bij bijvoorbeeld de verplaatsing van de rugbyclub, sloopwerkzaamheden en aanpassingen in het groen.
De inventaris in de zalen die de topsporthal gaat vervangen, zijn aan het einde van de levensduur, zodat nieuwe materialen moeten worden aangeschaft. Voor het materiaal is in de begroting een vervangingsinvestering opgenomen van € 250.000,- .
De sporthal zelf is aanbesteed en wordt gerealiseerd binnen het door de raad hiervoor beschikbaar gestelde krediet.

Infrastructuur
In 2015 heeft het college de raad op de hoogte gesteld van een te verwachten overschrijding. Inmiddels is duidelijk dat die verwachting inderdaad juist blijkt. Het college verwacht nog investeringen te doen in de herinrichting van de infrastructuur rond het nieuwe sportcomplex. Hierover is op dit moment nog geen besluit genomen en hiervoor wordt nu geen krediet gevraagd.

Eerste paal binnenkort
De bouw van het sportcomplex verloopt volgens planning. Dat betekent dat op 26 oktober de eerste paal zal worden geslagen. Dit belangrijke moment luidt de daadwerkelijke aanvang van de bouwactiviteiten in.