Bewoners Wheermolen onderzoeken aanpassing hondenbeleid


Een aantal bewoners van de wijk Wheermolen wil tijdens een inloopavond op 16 oktober  nagaan of in de wijk voldoende draagvlak is voor een hondenontmoetingsplek (HOP). Uit een bewonersbijeenkomst in de Triton eerder dit jaar bleek die wens te bestaan. Veel bewoners, zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters, hebben last van hondenpoep in de wijk. De bewonersbijeenkomst leidde tot de werkgroep ‘Commissie HOP Wheermolen’, die onderzoekt of het hondenbeleid van de gemeente kan worden aangepast.

 

De afgelopen periode heeft de commissie onder meer gesproken met de wijkmanager en de verantwoordelijke bij de gemeente voor het hondenbeleid. Bij die gesprekken zijn diverse mogelijkheden besproken. Eén centrale HOP bleek niet haalbaar in de wijk. Daarom is de commissie nu van plan om voor meerdere (kleine) locaties in de wijk te gaan. Een HOP is een locatie, afgebakend met een hek, waar honden los mogen lopen. De gemeente plaatst en onderhoudt het hek, leegt en onderhoudt de hondenpoepbakken en onderhoudt het groen. De wijkbewoners zijn zelf verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud van de HOP.

Tevens is gekeken of Wheermolen, net zoals in andere wijken binnen Purmerend, een groot losloopgebied kan krijgen waar geen (brom)fietsers en ander gemotoriseerd verkeer mag rijden. Het idee is om een deel van de Kogerdijk nabij de Heemtuin en het Trimpad aan te laten wijzen als losloopgebied en eventueel de trimbaan aan te wijzen als HOP. Verder hebben de commissieleden op basis van de huidige situatie in de wijk gekeken naar mogelijke wijzigingen in de toekomst. Mochten daar toch nog onvolkomenheden in zitten, dan kunnen die door gegeven worden aan de commissie.

Eind september is in de hele wijk Wheermolen een brief verspreid met daarbij een tekening van de eventueel toekomstige situatie met hierbij een uitnodiging voor een inloopavond op maandag 16 oktober a.s. in de Triton. De inloopavond start om 20:00 uur.

Tijdens deze avond gaan de commissieleden met de wijkbewoners in gesprek over hun voorstel. Na de inloopavond verzamelt en evalueert de commissie alle feedback. Vervolgens kijken de commissieleden hoe zij het voorstel verder kunnen uitwerken.